Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 1655 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
2 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
3 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
4 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
5 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
6 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
7 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
8 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
9 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
10 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
11 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
12 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
13 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
14 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
15 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
16 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
17 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
18 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Thành TƯ PHÁP
19 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Mương Mán TƯ PHÁP
20 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Lập TƯ PHÁP
21 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
22 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
23 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
24 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
25 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
26 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
27 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
28 1. Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
29 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
30 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
31 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Lập NỘI VỤ
32 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thuận NỘI VỤ
33 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thành NỘI VỤ
34 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Thuận Quý NỘI VỤ
35 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Minh NỘI VỤ
36 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cường NỘI VỤ
37 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
38 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Mương Mán NỘI VỤ
39 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
40 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cần NỘI VỤ
41 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
42 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
43 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
44 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
45 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
46 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
47 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
48 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
49 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
50 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
51 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
52 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
53 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
54 10. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã do bị mất UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
55 10. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
56 10. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
57 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
58 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
59 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
60 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
61 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
62 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
63 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
64 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
65 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
66 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
67 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
68 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
69 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
70 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
71 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
72 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
73 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
74 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
75 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
76 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
77 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
78 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
79 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
80 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
81 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
82 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
83 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
84 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
85 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
86 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
87 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
88 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
89 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
90 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
91 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
92 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
93 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
94 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
95 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
96 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
97 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
98 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
99 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
100 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
101 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
102 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
103 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
104 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
105 11. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
106 11. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
107 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
108 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
109 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
110 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
111 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
112 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
113 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
114 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
115 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
116 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
117 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
118 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
119 11. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
120 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
121 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
122 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
123 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
124 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
125 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
126 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
127 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
128 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
129 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
130 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
131 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
132 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
133 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
134 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
135 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
136 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
137 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
138 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
139 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
140 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
141 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
142 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
143 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
144 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
145 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
146 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
147 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
148 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
149 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
150 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
151 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
152 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
153 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
154 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
155 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
156 12. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
157 12. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
158 12. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
159 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
160 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
161 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
162 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
163 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
164 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
165 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
166 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
167 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
168 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
169 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
170 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
171 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
172 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
173 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
174 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
175 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
176 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
177 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
178 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
179 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
180 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
181 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
182 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
183 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
184 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
185 13. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
186 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
187 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
188 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
189 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
190 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
191 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
192 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
193 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
194 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
195 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
196 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
197 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
198 13. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
199 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
200 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
201 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
202 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Tân Thành TƯ PHÁP
203 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Mương Mán TƯ PHÁP
204 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
205 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Tân Lập TƯ PHÁP
206 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
207 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
208 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
209 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
210 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
211 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
212 14. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
213 14. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
214 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
215 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
216 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
217 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Thành TƯ PHÁP
218 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
219 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Mương Mán TƯ PHÁP
220 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lập TƯ PHÁP
221 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
222 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
223 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
224 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
225 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
226 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
227 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
228 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
229 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
230 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
231 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
232 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
233 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
234 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
235 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
236 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
237 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
238 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
239 15. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
240 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
241 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
242 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
243 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
244 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
245 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
246 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
247 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
248 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
249 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
250 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
251 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
252 15. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
253 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
254 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
255 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
256 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
257 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Tân Thành TƯ PHÁP
258 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Mương Mán TƯ PHÁP
259 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Tân Lập TƯ PHÁP
260 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
261 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
262 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
263 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
264 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
265 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
266 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
267 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
268 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
269 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
270 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
271 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
272 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
273 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
274 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
275 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
276 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
277 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
278 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
279 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
280 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
281 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
282 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
283 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
284 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
285 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
286 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
287 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
288 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
289 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
290 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
291 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
292 16. Thủ tục chấm dứt kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
293 16. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
294 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
295 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
296 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
297 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
298 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
299 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
300 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
301 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
302 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
303 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
304 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
305 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
306 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
307 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
308 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
309 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
310 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
311 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
312 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
313 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
314 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
315 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
316 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
317 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
318 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
319 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
320 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
321 17. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
322 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
323 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
324 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
325 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
326 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
327 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
328 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
329 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
330 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
331 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
332 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
333 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
334 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
335 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
336 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
337 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
338 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
339 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Tân Thành TƯ PHÁP
340 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
341 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Mương Mán TƯ PHÁP
342 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Tân Lập TƯ PHÁP
343 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
344 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
345 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
346 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
347 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
348 18. Thủ tục đổi tên quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
349 18. Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
350 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
351 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
352 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
353 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
354 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
355 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
356 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
357 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
358 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
359 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
360 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
361 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
362 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
363 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
364 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
365 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
366 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
367 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
368 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
369 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
370 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
371 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
372 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
373 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
374 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
375 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
376 19. Thủ tục quỹ tự giải thể UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
377 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
378 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
379 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
380 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
381 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
382 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
383 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
384 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
385 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
386 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
387 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
388 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
389 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
390 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
391 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
392 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
393 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
394 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
395 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
396 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
397 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
398 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
399 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
400 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
401 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
402 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
403 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
404 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
405 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
406 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
407 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thành TƯ PHÁP
408 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Mương Mán TƯ PHÁP
409 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Lập TƯ PHÁP
410 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
411 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
412 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
413 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
414 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
415 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
416 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
417 2. Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
418 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
419 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
420 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Lập NỘI VỤ
421 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thuận NỘI VỤ
422 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thành NỘI VỤ
423 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Thuận Quý NỘI VỤ
424 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Minh NỘI VỤ
425 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cường NỘI VỤ
426 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
427 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Mương Mán NỘI VỤ
428 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
429 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cần NỘI VỤ
430 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
431 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
432 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
433 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
434 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
435 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
436 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
437 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
438 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
439 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
440 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
441 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
442 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
443 2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
444 20. Thủ tục thẩm định hồ sơ người trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
445 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
446 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
447 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
448 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
449 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
450 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
451 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
452 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
453 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
454 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
455 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
456 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
457 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
458 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
459 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
460 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
461 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
462 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
463 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
464 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
465 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
466 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
467 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
468 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
469 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
470 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
471 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
472 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
473 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
474 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
475 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Tân Thành TƯ PHÁP
476 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Mương Mán TƯ PHÁP
477 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Tân Lập TƯ PHÁP
478 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
479 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
480 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
481 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
482 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
483 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
484 21. Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
485 22. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
486 23. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
487 24. Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
488 25. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
489 26. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
490 27. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
491 28. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
492 29. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
493 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
494 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
495 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
496 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
497 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
498 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
499 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
500 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
501 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
502 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
503 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
504 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
505 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
506 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
507 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
508 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Tân Thành TƯ PHÁP
509 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Mương Mán TƯ PHÁP
510 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Tân Lập TƯ PHÁP
511 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
512 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
513 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
514 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
515 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
516 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
517 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
518 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
519 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
520 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
521 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
522 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thành TƯ PHÁP
523 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Mương Mán TƯ PHÁP
524 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Lập TƯ PHÁP
525 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
526 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
527 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
528 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
529 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
530 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
531 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
532 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
533 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
534 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
535 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
536 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
537 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
538 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
539 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
540 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
541 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
542 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
543 3. Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
544 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
545 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
546 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Tân Lập NỘI VỤ
547 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Tân Thuận NỘI VỤ
548 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Tân Thành NỘI VỤ
549 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Thuận Quý NỘI VỤ
550 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Minh NỘI VỤ
551 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Cường NỘI VỤ
552 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
553 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Mương Mán NỘI VỤ
554 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
555 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Cần NỘI VỤ
556 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
557 3. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
558 30. Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
559 31. Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
560 32. Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
561 33. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
562 34. Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
563 35. Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
564 36. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
565 37. Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
566 38. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
567 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
568 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
569 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
570 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
571 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
572 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
573 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
574 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
575 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
576 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
577 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
578 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
579 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
580 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
581 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
582 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
583 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
584 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
585 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
586 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
587 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
588 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
589 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
590 4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được chia UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
591 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
592 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
593 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
594 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
595 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
596 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Thành TƯ PHÁP
597 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Mương Mán TƯ PHÁP
598 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Lập TƯ PHÁP
599 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
600 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
601 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
602 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
603 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
604 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
605 4. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
606 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
607 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
608 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
609 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
610 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
611 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
612 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
613 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
614 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
615 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
616 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
617 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
618 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
619 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
620 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Tân Lập NỘI VỤ
621 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Tân Thuận NỘI VỤ
622 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Tân Thành NỘI VỤ
623 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Thuận Quý NỘI VỤ
624 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Minh NỘI VỤ
625 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Cường NỘI VỤ
626 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
627 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Mương Mán NỘI VỤ
628 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
629 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Cần NỘI VỤ
630 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
631 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
632 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
633 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
634 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
635 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
636 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
637 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
638 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
639 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
640 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
641 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
642 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
643 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
644 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
645 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
646 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
647 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
648 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
649 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
650 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
651 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
652 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
653 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
654 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
655 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được tách UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
656 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
657 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
658 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
659 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
660 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
661 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thành TƯ PHÁP
662 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Mương Mán TƯ PHÁP
663 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập TƯ PHÁP
664 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
665 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
666 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
667 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
668 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
669 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
670 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
671 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
672 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
673 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
674 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
675 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
676 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
677 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
678 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
679 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
680 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
681 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
682 5. Thủ tục thành lập hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
683 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
684 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
685 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Tân Lập NỘI VỤ
686 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Tân Thuận NỘI VỤ
687 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Tân Thành NỘI VỤ
688 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Thuận Quý NỘI VỤ
689 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Minh NỘI VỤ
690 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Cường NỘI VỤ
691 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
692 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Mương Mán NỘI VỤ
693 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
694 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Cần NỘI VỤ
695 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
696 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
697 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
698 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
699 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
700 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
701 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
702 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
703 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
704 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
705 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
706 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
707 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
708 6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được hôp nhất UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
709 6. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
710 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
711 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
712 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
713 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
714 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
715 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thành TƯ PHÁP
716 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Mương Mán TƯ PHÁP
717 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập TƯ PHÁP
718 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
719 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
720 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
721 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
722 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
723 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
724 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
725 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
726 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Tân Lập NỘI VỤ
727 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Tân Thuận NỘI VỤ
728 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Tân Thành NỘI VỤ
729 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Thuận Quý NỘI VỤ
730 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Minh NỘI VỤ
731 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Cường NỘI VỤ
732 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
733 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Mương Mán NỘI VỤ
734 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
735 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Cần NỘI VỤ
736 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
737 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
738 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
739 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
740 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Tân Thành TƯ PHÁP
741 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Mương Mán TƯ PHÁP
742 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Tân Lập TƯ PHÁP
743 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
744 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
745 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
746 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
747 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
748 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
749 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
750 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
751 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
752 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
753 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
754 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
755 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
756 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
757 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
758 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
759 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
760 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
761 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
762 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
763 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
764 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
765 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
766 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
767 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
768 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
769 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
770 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
771 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
772 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
773 7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được sáp nhập UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
774 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
775 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
776 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
777 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Lập TƯ PHÁP
778 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
779 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Thành TƯ PHÁP
780 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
781 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
782 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
783 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
784 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Mương Mán TƯ PHÁP
785 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
786 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
787 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
788 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
789 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
790 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Tân Lập NỘI VỤ
791 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Tân Thuận NỘI VỤ
792 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Tân Thành NỘI VỤ
793 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Thuận Quý NỘI VỤ
794 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Minh NỘI VỤ
795 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Cường NỘI VỤ
796 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
797 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Mương Mán NỘI VỤ
798 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
799 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Cần NỘI VỤ
800 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
801 7. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
802 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
803 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
804 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
805 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Thành TƯ PHÁP
806 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Mương Mán TƯ PHÁP
807 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Lập TƯ PHÁP
808 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
809 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
810 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
811 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
812 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
813 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
814 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
815 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
816 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
817 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
818 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
819 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
820 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
821 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
822 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
823 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
824 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
825 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
826 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
827 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
828 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
829 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
830 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
831 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
832 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
833 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
834 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
835 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
836 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
837 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
838 8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do bị mất UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
839 8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
840 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
841 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
842 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
843 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Tân Thành TƯ PHÁP
844 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Mương Mán TƯ PHÁP
845 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Tân Lập TƯ PHÁP
846 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
847 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
848 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
849 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
850 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
851 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
852 8. Thủ tục đổi tên hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
853 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
854 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
855 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
856 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
857 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
858 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
859 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
860 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
861 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
862 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
863 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
864 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
865 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
866 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
867 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
868 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
869 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
870 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
871 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
872 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
873 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
874 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
875 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
876 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
877 9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do bị hư hỏng UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
878 9. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
879 9. Thủ tục hội tự giải thể UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
880 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
881 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
882 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
883 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Thành TƯ PHÁP
884 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Mương Mán TƯ PHÁP
885 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lập TƯ PHÁP
886 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
887 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
888 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
889 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
890 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
891 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
892 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
893 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
894 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
895 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
896 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
897 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
898 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
899 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
900 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
901 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
902 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
903 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
904 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
905 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
906 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
907 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Thuận Quý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
908 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
909 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
910 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
911 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
912 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
913 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
914 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
915 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
916 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
917 Cấp chứng chỉ quy hoạch UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
918 Cấp GCN gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
919 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
920 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Tân Lập VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
921 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Thị trấn Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
922 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Tân Thuận VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
923 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Tân Thành VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
924 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Thuận Quý VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
925 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Minh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
926 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Cường VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
927 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Kiệm VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
928 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Mỹ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
929 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Mương Mán VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
930 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
931 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Cần VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
932 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Mỹ Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
933 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
934 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
935 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
936 Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
937 Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
938 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
939 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với công trình UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
940 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
941 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
942 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
943 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
944 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
945 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
946 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
947 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
948 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
949 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
950 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
951 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
952 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
953 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm bậc Trung học cơ sở ngoài nhà trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
954 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm bậc Trung học cơ sở trong nhà trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
955 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
956 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
957 Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng dân gian UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
958 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
959 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
960 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
961 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
962 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
963 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
964 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
965 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
966 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
967 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
968 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
969 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
970 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
971 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với công trình UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
972 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
973 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
974 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
975 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
976 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
977 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
978 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
979 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
980 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
981 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
982 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
983 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
984 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
985 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
986 Cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy giấy phép kinh doanh rượu UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
987 Cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
988 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
989 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.(Lưu ý: Trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, cơ sở phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tới Bộ phận một cửa huyện.) UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
990 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do Giấy phép được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, bị nát hoặc bị cháy UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
991 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
992 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
993 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
994 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
995 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
996 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
997 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
998 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
999 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
1000 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
1001 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
1002 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
1003 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
1004 Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1005 Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1006 Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1007 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1008 Cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1009 Cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1010 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1011 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1012 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1013 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1014 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1015 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1016 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1017 Chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1018 Chỉnh sữa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Áp dụng đối với văn bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 đến nay) UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1019 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1020 Công nhận Ban vận động các Hội, Câu lạc bộ thể thao cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1021 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Tân Lập VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1022 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thị trấn Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1023 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Tân Thuận VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1024 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Tân Thành VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1025 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Thuận Quý VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1026 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Minh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1027 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Cường VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1028 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Kiệm VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1029 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Mỹ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1030 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Mương Mán VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1031 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1032 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Cần VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1033 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Mỹ Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1034 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1035 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1036 Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1037 Gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1038 Gia hạn giấy phép thi công UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1039 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1040 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
1041 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
1042 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
1043 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
1044 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
1045 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
1046 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
1047 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
1048 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
1049 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
1050 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
1051 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
1052 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1053 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần (theo Quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1054 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai táng phí đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng đã từ trần UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1055 Giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1056 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1057 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1058 Giải thể trường Mầm non UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1059 Giải thể trường Tiểu học cơ sở do hết hạn đình chỉ không khắc phục hoặc không phù hợp yêu cầu phát triển UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1060 Giải thể trường Tiểu học cơ sở theo đề nghi hoặc do vi phạm quy định UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1061 Giải thể trường Trung học cơ sở do hết hạn đình chỉ không khắc phục hoặc không phù hợp yêu cầu phát triển UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1062 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị hoặc do vi phạm qui định UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1063 Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
1064 Kiểm tra, cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
1065 Ngành nghề kinh doanh quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc Trạm y tế; cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm đông y, thuốc từ dược liệu UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1066 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1067 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1068 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1069 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1070 Tăng thêm số lượng phòng kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1071 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Thị trấn Thuận Nam Cam kết môi trường
1072 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Tân Lập Cam kết môi trường
1073 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Tân Thuận Cam kết môi trường
1074 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Tân Thành Cam kết môi trường
1075 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Thuận Quý Cam kết môi trường
1076 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Minh Cam kết môi trường
1077 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Cường Cam kết môi trường
1078 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Kiệm Cam kết môi trường
1079 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Mỹ Cam kết môi trường
1080 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Mương Mán Cam kết môi trường
1081 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Thạnh Cam kết môi trường
1082 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Cần Cam kết môi trường
1083 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Mỹ Thạnh Cam kết môi trường
1084 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Thị trấn Thuận Nam Cam kết môi trường
1085 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Tân Lập Cam kết môi trường
1086 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Tân Thuận Cam kết môi trường
1087 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Tân Thành Cam kết môi trường
1088 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Thuận Quý Cam kết môi trường
1089 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Hàm Minh Cam kết môi trường
1090 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Hàm Cường Cam kết môi trường
1091 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Hàm Kiệm Cam kết môi trường
1092 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Hàm Mỹ Cam kết môi trường
1093 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Mương Mán Cam kết môi trường
1094 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Hàm Thạnh Cam kết môi trường
1095 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Hàm Cần Cam kết môi trường
1096 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (viết tắt là Đề án chi tiết) Xã Mỹ Thạnh Cam kết môi trường
1097 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ (thuộc dự án đầu tư xây dựng) UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
1098 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
1099 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
1100 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ (thuộc dự án đầu tư xây dựng) UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
1101 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
1102 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
1103 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1104 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1105 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1106 Thành lập trường Mầm non UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1107 Thay đổi chủ kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1108 Thay đổi chủ kinh doanh vũ trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1109 Thay đổi địa điểm kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1110 Thay đổi địa điểm kinh doanh vũ trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1111 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
1112 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp tách thửa không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1113 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 2, 3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1114 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 NĐ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP. Trường hợp tách thửa không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN theo Khoản 4 Điều 75 NĐ số 43/2014/NĐ-CP Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1115 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 NĐ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP. Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 2, 3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1116 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập HS trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1117 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1118 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Tân Thành THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1119 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Thuận Quý THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1120 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Hàm Minh THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1121 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Hàm Cường THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1122 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Hàm Kiệm THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1123 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Hàm Mỹ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1124 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Mương Mán THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1125 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Hàm Thạnh THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1126 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Hàm Cần THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1127 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Mỹ Thạnh THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1128 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Thị trấn Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1129 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Tân Lập THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1130 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Xã Tân Thuận THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1131 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1132 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1133 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1134 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Thị trấn Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1135 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Tân Lập KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1136 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Tân Thuận KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1137 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Tân Thành KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1138 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Thuận Quý KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1139 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Hàm Minh KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1140 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Hàm Cường KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1141 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Hàm Kiệm KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1142 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Hàm Mỹ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1143 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Mương Mán KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1144 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Hàm Thạnh KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1145 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Hàm Cần KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1146 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Xã Mỹ Thạnh KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1147 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1148 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Thị trấn Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1149 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Tân Lập KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1150 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Tân Thuận KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1151 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Tân Thành KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1152 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Thuận Quý KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1153 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Hàm Minh KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1154 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Hàm Cường KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1155 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Hàm Kiệm KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1156 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Hàm Mỹ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1157 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Mương Mán KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1158 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Hàm Thạnh KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1159 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Hàm Cần KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1160 Thủ tục cấp lại giấy CN Đăng ký kinh doanh do bị mất Xã Mỹ Thạnh KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1161 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1162 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1163 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1164 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà phải thực hiện việc đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1165 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1166 Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mỹ Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1167 Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1168 Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1169 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
1170 Thủ tục chứng thực di chúc Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
1171 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Tân Lập TƯ PHÁP
1172 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
1173 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Tân Thành TƯ PHÁP
1174 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
1175 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
1176 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
1177 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
1178 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Mương Mán TƯ PHÁP
1179 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
1180 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
1181 Thủ tục chứng thực di chúc Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
1182 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
1183 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
1184 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Tân Lập TƯ PHÁP
1185 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
1186 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Tân Thành TƯ PHÁP
1187 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
1188 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
1189 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
1190 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
1191 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Mương Mán TƯ PHÁP
1192 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
1193 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
1194 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
1195 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
1196 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
1197 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Xã Tân Lập TƯ PHÁP
1198