Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 1866 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
2 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
3 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
4 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
5 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
6 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
7 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
8 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
9 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
10 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
11 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
12 01. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
13 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
14 1. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
15 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
16 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
17 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
18 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
19 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
20 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Thành TƯ PHÁP
21 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Mương Mán TƯ PHÁP
22 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Lập TƯ PHÁP
23 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
24 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
25 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
26 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
27 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
28 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
29 1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
30 1. Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
31 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
32 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
33 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Lập NỘI VỤ
34 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thuận NỘI VỤ
35 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thành NỘI VỤ
36 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Thuận Quý NỘI VỤ
37 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Minh NỘI VỤ
38 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cường NỘI VỤ
39 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
40 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Mương Mán NỘI VỤ
41 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
42 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cần NỘI VỤ
43 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
44 1. Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng UBND CẤP XÃ NỘI VỤ
45 1. Thủ tục đăng ký khai sinh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
46 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
47 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
48 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
49 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
50 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
51 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
52 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
53 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
54 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
55 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
56 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
57 1. Thủ tục đăng ký khai sinh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
58 10. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã do bị mất UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
59 10. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
60 10. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
61 10. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
62 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
63 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
64 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
65 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
66 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
67 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
68 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
69 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
70 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
71 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
72 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
73 10A. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
74 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
75 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
76 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
77 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
78 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
79 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
80 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
81 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
82 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
83 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
84 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
85 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
86 10A. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
87 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
88 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
89 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
90 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
91 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
92 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
93 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
94 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
95 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
96 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
97 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
98 10B. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
99 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
100 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
101 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
102 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
103 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
104 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
105 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
106 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
107 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
108 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
109 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
110 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
111 10B. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
112 11. Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
113 11. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
114 11. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
115 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
116 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
117 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
118 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
119 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
120 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
121 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
122 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
123 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
124 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
125 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
126 11. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
127 11. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
128 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
129 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
130 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
131 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
132 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
133 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
134 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
135 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
136 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
137 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
138 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
139 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
140 11A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
141 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
142 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
143 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
144 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
145 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
146 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
147 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
148 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
149 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
150 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
151 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
152 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
153 11B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
154 12. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
155 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
156 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
157 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
158 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
159 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
160 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
161 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
162 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
163 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
164 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
165 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
166 12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
167 12. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
168 12. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
169 12. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
170 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
171 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
172 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
173 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
174 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
175 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
176 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
177 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
178 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
179 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
180 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
181 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
182 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
183 12A. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
184 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
185 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
186 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
187 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
188 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
189 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
190 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
191 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
192 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
193 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
194 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
195 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
196 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
197 12B. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
198 13. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
199 13. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
200 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
201 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
202 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
203 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
204 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
205 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
206 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
207 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
208 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
209 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
210 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
211 13. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án “dồn điền đổi thửa” đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
212 13. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
213 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
214 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
215 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
216 13. Thủ tục đăng ký giám hộ UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
217 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Tân Thành TƯ PHÁP
218 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Mương Mán TƯ PHÁP
219 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
220 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Tân Lập TƯ PHÁP
221 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
222 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
223 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
224 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
225 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
226 13. Thủ tục đăng ký giám hộ Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
227 14. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
228 14. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
229 14. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
230 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
231 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
232 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
233 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
234 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Thành TƯ PHÁP
235 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
236 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Mương Mán TƯ PHÁP
237 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Lập TƯ PHÁP
238 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
239 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
240 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
241 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
242 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
243 14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
244 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
245 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
246 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
247 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
248 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
249 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
250 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
251 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
252 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
253 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
254 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
255 14. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
256 15. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
257 15. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
258 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
259 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
260 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
261 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
262 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
263 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
264 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
265 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
266 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
267 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
268 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
269 15. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (thuộc dự án tổng thể) Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
270 15. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
271 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
272 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
273 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
274 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
275 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
276 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Tân Thành TƯ PHÁP
277 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Mương Mán TƯ PHÁP
278 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Tân Lập TƯ PHÁP
279 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Cần TƯ PHÁP
280 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
281 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
282 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
283 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
284 15A. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu bổ sung hộ tịch Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
285 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
286 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
287 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
288 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
289 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
290 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
291 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
292 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
293 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
294 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
295 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
296 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
297 15B. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
298 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
299 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
300 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
301 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
302 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
303 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
304 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
305 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
306 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
307 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
308 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
309 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
310 15C. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
311 16. Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
312 16. Thủ tục chấm dứt kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
313 16. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
314 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
315 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
316 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
317 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
318 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
319 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
320 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
321 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
322 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
323 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
324 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
325 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
326 16A. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
327 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
328 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
329 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
330 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
331 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
332 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
333 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
334 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
335 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
336 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
337 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
338 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
339 16B. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
340 17. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
341 17. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
342 17. Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
343 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
344 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
345 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
346 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
347 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
348 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
349 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
350 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
351 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
352 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
353 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
354 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
355 17A. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
356 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
357 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
358 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
359 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
360 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Tân Thành TƯ PHÁP
361 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
362 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Mương Mán TƯ PHÁP
363 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Tân Lập TƯ PHÁP
364 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
365 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
366 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
367 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
368 17B. Thủ tục đăng ký lại khai sinh. Trường hợp cần xác minh. Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
369 18. Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
370 18. Thủ tục đổi tên quỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
371 18. Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
372 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
373 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
374 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
375 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
376 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
377 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
378 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
379 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
380 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
381 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
382 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
383 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
384 18A. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
385 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
386 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
387 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
388 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
389 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
390 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
391 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
392 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
393 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
394 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
395 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
396 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
397 18B. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
398 19. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
399 19. Thủ tục quỹ tự giải thể UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
400 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
401 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
402 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
403 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
404 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
405 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
406 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
407 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
408 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
409 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
410 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
411 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
412 19A. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
413 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
414 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
415 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
416 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
417 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
418 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
419 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
420 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
421 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
422 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
423 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
424 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
425 19B. Thủ tục đăng ký lại kết hôn. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
426 2. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
427 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
428 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
429 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
430 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
431 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thành TƯ PHÁP
432 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Mương Mán TƯ PHÁP
433 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Lập TƯ PHÁP
434 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
435 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
436 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
437 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
438 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
439 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
440 2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
441 2. Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
442 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
443 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
444 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Lập NỘI VỤ
445 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thuận NỘI VỤ
446 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Tân Thành NỘI VỤ
447 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Thuận Quý NỘI VỤ
448 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Minh NỘI VỤ
449 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cường NỘI VỤ
450 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
451 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Mương Mán NỘI VỤ
452 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
453 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Hàm Cần NỘI VỤ
454 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
455 2. Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng UBND CẤP XÃ NỘI VỤ
456 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
457 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
458 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
459 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
460 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
461 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
462 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
463 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
464 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
465 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
466 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
467 2. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
468 2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
469 20. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
470 20. Thủ tục thẩm định hồ sơ người trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
471 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
472 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
473 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
474 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
475 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
476 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
477 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
478 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
479 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
480 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
481 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
482 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
483 20A. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
484 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
485 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
486 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
487 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
488 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
489 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
490 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
491 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
492 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
493 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
494 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
495 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
496 20B. Thủ tục đăng ký lại khai tử. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
497 21. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
498 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
499 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
500 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
501 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
502 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Tân Thành TƯ PHÁP
503 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Mương Mán TƯ PHÁP
504 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Tân Lập TƯ PHÁP
505 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
506 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
507 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
508 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
509 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
510 21. THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
511 21. Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
512 22. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
513 22. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
514 23. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
515 23. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
516 24. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
517 24. Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
518 25. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
519 25. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
520 26. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
521 26.Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
522 27. Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
523 27. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
524 28. Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
525 28. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
526 29. Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
527 29. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
528 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
529 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
530 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
531 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
532 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
533 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
534 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
535 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
536 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
537 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
538 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
539 2A. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
540 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
541 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
542 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
543 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Tân Thành TƯ PHÁP
544 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Mương Mán TƯ PHÁP
545 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Tân Lập TƯ PHÁP
546 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
547 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
548 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
549 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
550 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
551 2B. Thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
552 3. Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
553 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
554 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
555 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
556 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
557 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
558 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thành TƯ PHÁP
559 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Mương Mán TƯ PHÁP
560 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Lập TƯ PHÁP
561 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
562 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
563 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
564 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
565 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
566 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
567 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
568 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
569 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
570 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
571 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
572 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
573 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
574 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
575 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
576 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
577 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
578 3. Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
579 3. Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
580 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
581 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
582 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Tân Lập NỘI VỤ
583 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Tân Thuận NỘI VỤ
584 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Tân Thành NỘI VỤ
585 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Thuận Quý NỘI VỤ
586 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Minh NỘI VỤ
587 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Cường NỘI VỤ
588 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
589 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Mương Mán NỘI VỤ
590 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
591 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Hàm Cần NỘI VỤ
592 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
593 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo UBND CẤP XÃ NỘI VỤ
594 3. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện) UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
595 30. Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
596 30. Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
597 31. Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
598 31. Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
599 32. Làm rõ hồ sơ dự thầu UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
600 32. Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
601 33. Mở thầu UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
602 33. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
603 34. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
604 34. Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
605 35. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
606 35. Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
607 36. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
608 36. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
609 37. Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
610 38. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
611 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
612 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
613 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
614 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
615 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
616 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
617 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
618 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
619 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
620 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
621 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
622 3A. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
623 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
624 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
625 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
626 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
627 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
628 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
629 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
630 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
631 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
632 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
633 3B. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
634 4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được chia UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
635 4. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
636 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
637 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
638 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
639 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
640 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
641 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Thành TƯ PHÁP
642 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Mương Mán TƯ PHÁP
643 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Lập TƯ PHÁP
644 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
645 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
646 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
647 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
648 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
649 4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
650 4. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
651 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
652 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
653 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
654 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
655 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
656 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
657 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
658 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
659 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
660 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
661 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
662 4. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
663 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
664 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
665 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Tân Lập NỘI VỤ
666 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Tân Thuận NỘI VỤ
667 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Tân Thành NỘI VỤ
668 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Thuận Quý NỘI VỤ
669 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Minh NỘI VỤ
670 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Cường NỘI VỤ
671 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
672 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Mương Mán NỘI VỤ
673 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
674 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Hàm Cần NỘI VỤ
675 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
676 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND CẤP XÃ NỘI VỤ
677 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
678 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
679 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
680 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
681 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
682 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
683 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
684 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
685 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
686 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
687 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
688 4A. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp không cần xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
689 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
690 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
691 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
692 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
693 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
694 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
695 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
696 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
697 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
698 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
699 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
700 4B. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
701 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được tách UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
702 5. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
703 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
704 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
705 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
706 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
707 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
708 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thành TƯ PHÁP
709 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Mương Mán TƯ PHÁP
710 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập TƯ PHÁP
711 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
712 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
713 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
714 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
715 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
716 5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
717 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
718 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
719 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
720 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
721 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
722 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
723 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
724 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
725 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
726 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
727 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
728 5. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
729 5. Thủ tục thành lập hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
730 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
731 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
732 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Tân Lập NỘI VỤ
733 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Tân Thuận NỘI VỤ
734 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Tân Thành NỘI VỤ
735 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Thuận Quý NỘI VỤ
736 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Minh NỘI VỤ
737 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Cường NỘI VỤ
738 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
739 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Mương Mán NỘI VỤ
740 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
741 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Hàm Cần NỘI VỤ
742 5. Thủ tục đăng ký người vào tu Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
743 5. Thủ tục đăng ký người vào tu UBND CẤP XÃ NỘI VỤ
744 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
745 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
746 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
747 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thành TƯ PHÁP
748 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mương Mán TƯ PHÁP
749 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Lập TƯ PHÁP
750 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
751 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
752 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
753 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
754 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
755 5B. Thủ tục đăng ký khai tử. Trường hợp cần phải xác minh Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
756 6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được hôp nhất UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
757 6. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
758 6. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
759 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
760 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
761 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
762 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
763 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
764 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thành TƯ PHÁP
765 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Mương Mán TƯ PHÁP
766 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Lập TƯ PHÁP
767 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
768 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
769 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
770 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
771 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
772 6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
773 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng UBND CẤP XÃ NỘI VỤ
774 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
775 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
776 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Tân Lập NỘI VỤ
777 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Tân Thuận NỘI VỤ
778 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Tân Thành NỘI VỤ
779 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Thuận Quý NỘI VỤ
780 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Minh NỘI VỤ
781 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Cường NỘI VỤ
782 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
783 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Mương Mán NỘI VỤ
784 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
785 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Hàm Cần NỘI VỤ
786 6. Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
787 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
788 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
789 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
790 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Tân Thành TƯ PHÁP
791 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Mương Mán TƯ PHÁP
792 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Tân Lập TƯ PHÁP
793 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
794 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
795 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
796 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
797 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
798 6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
799 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
800 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
801 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
802 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
803 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
804 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
805 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
806 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
807 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
808 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
809 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
810 6A. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
811 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
812 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
813 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
814 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
815 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
816 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
817 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
818 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
819 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
820 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
821 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
822 6B. Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
823 7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi hợp tác xã được sáp nhập UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
824 7. Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
825 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
826 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
827 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thị trấn Thuận Nam TƯ PHÁP
828 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Lập TƯ PHÁP
829 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
830 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Thành TƯ PHÁP
831 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
832 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
833 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
834 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
835 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Mương Mán TƯ PHÁP
836 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
837 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
838 7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
839 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã UBND CẤP XÃ NỘI VỤ
840 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Kiệm NỘI VỤ
841 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thị trấn Thuận Nam NỘI VỤ
842 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Tân Lập NỘI VỤ
843 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Tân Thuận NỘI VỤ
844 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Tân Thành NỘI VỤ
845 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Thuận Quý NỘI VỤ
846 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Minh NỘI VỤ
847 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Cường NỘI VỤ
848 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Mỹ NỘI VỤ
849 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Mương Mán NỘI VỤ
850 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Thạnh NỘI VỤ
851 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Hàm Cần NỘI VỤ
852 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Xã Mỹ Thạnh NỘI VỤ
853 7. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
854 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
855 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
856 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
857 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Thành TƯ PHÁP
858 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Mương Mán TƯ PHÁP
859 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Lập TƯ PHÁP
860 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
861 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
862 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
863 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
864 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
865 7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
866 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
867 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
868 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
869 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
870 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
871 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
872 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
873 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
874 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
875 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
876 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
877 7A. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
878 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
879 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
880 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
881 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
882 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
883 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
884 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
885 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
886 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
887 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
888 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
889 7B. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
890 8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do bị mất UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
891 8. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
892 8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
893 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
894 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
895 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
896 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Tân Thành TƯ PHÁP
897 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Mương Mán TƯ PHÁP
898 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Tân Lập TƯ PHÁP
899 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
900 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
901 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
902 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
903 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
904 8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
905 8. Thủ tục đổi tên hội UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
906 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
907 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
908 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
909 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
910 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
911 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
912 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
913 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
914 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
915 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
916 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
917 8A. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
918 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
919 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
920 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
921 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
922 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
923 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
924 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
925 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
926 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
927 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
928 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
929 8B. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
930 9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do bị hư hỏng UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
931 9. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư UBND Huyện Hàm Thuận Nam ĐẤU THẦU
932 9. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
933 9. Thủ tục hội tự giải thể UBND Huyện Hàm Thuận Nam NỘI VỤ
934 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Kiệm TƯ PHÁP
935 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Thạnh TƯ PHÁP
936 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Minh TƯ PHÁP
937 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Thành TƯ PHÁP
938 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Mương Mán TƯ PHÁP
939 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Lập TƯ PHÁP
940 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND CẤP XÃ TƯ PHÁP
941 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Mỹ TƯ PHÁP
942 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Hàm Cường TƯ PHÁP
943 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Thuận TƯ PHÁP
944 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Thuận Quý TƯ PHÁP
945 9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Mỹ Thạnh TƯ PHÁP
946 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
947 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
948 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
949 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
950 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
951 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
952 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
953 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
954 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
955 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
956 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
957 9A. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
958 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Lập TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
959 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thuận TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
960 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Tân Thành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
961 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận UBND CẤP XÃ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
962 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Minh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
963 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cường TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
964 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Kiệm TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
965 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Mỹ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
966 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Mương Mán TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
967 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Thạnh TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
968 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Xã Hàm Cần TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
969 9B. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Thị trấn Thuận Nam TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
970 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
971 Cấp chứng chỉ quy hoạch UBND Huyện Hàm Thuận Nam Quy hoạch
972 Cấp GCN gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
973 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
974 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Tân Lập VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
975 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Thị trấn Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
976 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Tân Thuận VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
977 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Tân Thành VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
978 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Thuận Quý VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
979 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Minh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
980 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Cường VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
981 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Kiệm VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
982 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Mỹ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
983 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Mương Mán VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
984 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
985 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Hàm Cần VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
986 Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã Xã Mỹ Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
987 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
988 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
989 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
990 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
991 Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
992 Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
993 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
994 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với công trình UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
995 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
996 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
997 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
998 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
999 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
1000 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
1001 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
1002 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
1003 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
1004 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
1005 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
1006 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
1007 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
1008 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm bậc Trung học cơ sở ngoài nhà trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1009 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm bậc Trung học cơ sở trong nhà trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1010 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1011 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1012 Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng dân gian UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1013 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
1014 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
1015 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
1016 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
1017 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
1018 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
1019 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
1020 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
1021 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
1022 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
1023 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
1024 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
1025 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1026 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với công trình UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1027 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Trường hợp Đối với nhà ở UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1028 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
1029 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
1030 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
1031 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
1032 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
1033 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
1034 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
1035 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
1036 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
1037 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
1038 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
1039 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
1040 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND CẤP XÃ CÔNG THƯƠNG
1041 Cấp lại bản chính giấy khai sinh UBND Huyện Hàm Thuận Nam TƯ PHÁP
1042 Cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy giấy phép kinh doanh rượu UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1043 Cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1044 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
1045 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.(Lưu ý: Trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, cơ sở phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tới Bộ phận một cửa huyện.) UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
1046 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi bị hỏng) UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1047 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1048 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1049 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1050 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do Giấy phép được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, bị nát hoặc bị cháy UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1051 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1052 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
1053 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
1054 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
1055 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
1056 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
1057 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
1058 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
1059 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
1060 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
1061 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
1062 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
1063 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
1064 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND CẤP XÃ CÔNG THƯƠNG
1065 Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1066 Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1067 Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1068 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1069 Cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường đang khai thác UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1070 Cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1071 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1072 Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ - 057719 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTB&XH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Giáo dục - Đào tạo - Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1073 Cấp sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1074 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1075 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1076 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1077 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND CẤP XÃ CÔNG THƯƠNG
1078 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1079 Cấp thẻ BHYT cho Cựu chiến binh – 077263 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1080 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1081 Cấp và đổi sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình – 057725 theo Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/LĐTB&XH- BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ LĐTB&XH- Bộ Tài chính- Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1082 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam CÔNG THƯƠNG
1083 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1084 Chế độ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1085 Chế độ bảo hiểm y tế theo quyết định 290 /2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước -057711. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1086 Chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1087 Chế độ bảo hiểm y tế theo số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1088 Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - 057733 theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTB&XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1089 Chế độ mai táng phí theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – 057707. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1090 Chế độ mai táng phí theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1091 Chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Thông tư số 05/2013/ TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.Trường hợp được phong tặng (còn sống) UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1092 Chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.Trường hợp được truy tặng (đã chết) UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1093 Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1094 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND CẤP XÃ BỒI THƯỜNG
1095 Chỉnh sữa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Áp dụng đối với văn bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 đến nay) UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1096 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1097 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1098 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1099 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1100 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1101 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1102 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1103 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường UBND CẤP XÃ BỒI THƯỜNG
1104 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1105 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1106 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập UBND Huyện Hàm Thuận Nam PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1107 Công nhận Ban vận động các Hội, Câu lạc bộ thể thao cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1108 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Tân Lập VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1109 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thị trấn Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1110 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Tân Thuận VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1111 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Tân Thành VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1112 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Thuận Quý VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1113 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Minh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1114 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Cường VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1115 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Kiệm VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1116 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Mỹ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1117 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Mương Mán VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1118 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1119 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Hàm Cần VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1120 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Xã Mỹ Thạnh VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1121 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1122 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1123 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1124 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1125 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1126 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1127 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1128 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1129 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1130 Công nhận “Gia đình văn hóa” UBND CẤP XÃ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1131 Công nhận “Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa” UBND Huyện Hàm Thuận Nam VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1132 Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1133 Gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1134 Gia hạn giấy phép thi công UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIAO THÔNG VẬN TẢI
1135 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1136 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Lập Xây dựng
1137 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thuận Xây dựng
1138 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Tân Thành Xây dựng
1139 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Thuận Quý Xây dựng
1140 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Minh Xây dựng
1141 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cường Xây dựng
1142 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Kiệm Xây dựng
1143 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Mỹ Xây dựng
1144 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mương Mán Xây dựng
1145 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Thạnh Xây dựng
1146 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Hàm Cần Xây dựng
1147 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn Xã Mỹ Thạnh Xây dựng
1148 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện UBND Huyện Hàm Thuận Nam Xây dựng
1149 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND CẤP XÃ BỒI THƯỜNG
1150 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần (theo Quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1151 Giải quyết khiếu nại lần đầu UBND CẤP XÃ NỘI CHÍNH
1152 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu UBND CẤP XÃ BỒI THƯỜNG
1153 Giải quyết tố cáo UBND CẤP XÃ NỘI CHÍNH
1154 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Hàm Thuận Nam LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-VIỆC LÀM
1155 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai táng phí đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng đã từ trần UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1156 Giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng UBND Huyện Hàm Thuận Nam THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1157 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND CẤP XÃ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1158 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1159 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1160 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1161 Giải thể trường Mầm non UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1162 Giải thể trường Tiểu học cơ sở do hết hạn đình chỉ không khắc phục hoặc không phù hợp yêu cầu phát triển UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1163 Giải thể trường Tiểu học cơ sở theo đề nghi hoặc do vi phạm quy định UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1164 Giải thể trường Trung học cơ sở do hết hạn đình chỉ không khắc phục hoặc không phù hợp yêu cầu phát triển UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1165 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị hoặc do vi phạm qui định UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1166 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND Huyện Hàm Thuận Nam LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-VIỆC LÀM
1167 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1168 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1169 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng UBND Huyện Hàm Thuận Nam BẢO TRỢ XÃ HỘI
1170 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND Huyện Hàm Thuận Nam LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-VIỆC LÀM
1171 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH tại cộng đồng theo Thông tư 24/2010/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động – TB&XH – Bộ Tài chính. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1172 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Huyện Hàm Thuận Nam LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-VIỆC LÀM
1173 Kê khai tài sản, thu nhập UBND Huyện Hàm Thuận Nam PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1174 Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
1175 Kiểm tra, cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân. UBND Huyện Hàm Thuận Nam NÔNG NGHIỆP
1176 Mai táng phí, trợ cấp một lần Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động –TB&XH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. UBND CẤP XÃ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1177 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Huyện Hàm Thuận Nam LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-VIỆC LÀM
1178 Ngành nghề kinh doanh quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc Trạm y tế; cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm đông y, thuốc từ dược liệu UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1179 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1180 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục UBND CẤP XÃ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1181 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1182 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1183 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1184 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND Huyện Hàm Thuận Nam GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1185 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hàm Thuận Nam KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1186 Tăng thêm số lượng phòng kinh doanh Karaoke UBND Huyện Hàm Thuận Nam Cấp GCN ngành nghề KDCĐK
1187 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Thị trấn Thuận Nam Cam kết môi trường
1188 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Tân Lập Cam kết môi trường
1189 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Tân Thuận Cam kết môi trường
1190 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Tân Thành Cam kết môi trường
1191 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Thuận Quý Cam kết môi trường
1192 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Minh Cam kết môi trường
1193 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Cường Cam kết môi trường
1194 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Kiệm Cam kết môi trường
1195 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Mỹ Cam kết môi trường
1196 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Mương Mán Cam kết môi trường
1197 Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Xã Hàm Thạnh