Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


9

Đã tiếp nhận: 972 hồ sơ

Đã giải quyết: 84 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

8

Đã tiếp nhận: 1711 hồ sơ

Đã giải quyết: 1584 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

7

Đã tiếp nhận: 1331 hồ sơ

Đã giải quyết: 1318 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...