Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


7

Đã tiếp nhận: 1029 hồ sơ

Đã giải quyết: 304 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

6

Đã tiếp nhận: 1221 hồ sơ

Đã giải quyết: 1013 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

5

Đã tiếp nhận: 1219 hồ sơ

Đã giải quyết: 1034 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...