Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


4

Đã tiếp nhận: 1335 hồ sơ

Đã giải quyết: 55 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

3

Đã tiếp nhận: 1249 hồ sơ

Đã giải quyết: 129 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

2

Đã tiếp nhận: 540 hồ sơ

Đã giải quyết: 69 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...