Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


5

Đã tiếp nhận: 1004 hồ sơ

Đã giải quyết: 109 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

4

Đã tiếp nhận: 1050 hồ sơ

Đã giải quyết: 618 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

3

Đã tiếp nhận: 1257 hồ sơ

Đã giải quyết: 1026 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...