Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


2

Đã tiếp nhận: 414 hồ sơ

Đã giải quyết: 18 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

1

Đã tiếp nhận: 1195 hồ sơ

Đã giải quyết: 126 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

12

Đã tiếp nhận: 1261 hồ sơ

Đã giải quyết: 173 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...