Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


11

Đã tiếp nhận: 915 hồ sơ

Đã giải quyết: 33 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

10

Đã tiếp nhận: 1496 hồ sơ

Đã giải quyết: 142 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

9

Đã tiếp nhận: 1182 hồ sơ

Đã giải quyết: 590 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...